Azadi ka Amrit Mohotsava 12 August 2022 | District Auriya, Village Jamuha